Bijdragen aan een veilige samenleving

Galaxymodel IBV

‘Burgers hebben recht op een veilige samenleving’. Dit stelde mevrouw Ter Horst bij haar aantreden als minister. Daarom stelde zij als prioriteit dat de rampenbestrijding op 31 december 2009 op orde moet zijn. Dit vraagt om een slagvaardig veiligheidsveld dat multidisciplinair optreedt bij rampen en crises, maar ook adequaat handelt bij regulier optreden. Maar is dat er ook?

Twee jaar geleden werd een flinke versnippering geconstateerd op het gebied van informatiemanagement binnen de veiligheidsketen. BZK besloot destijds een beleidsvisie te ontwikkelen voor de informatievoorziening in het veiligheidsdomein met als naam het Informatiebeleid Veiligheid (IBV). In dit beleid staat het verbeteren van het hebben en delen van informatie tussen veiligheidspartners centraal. Dat wordt onder meer bereikt door het maken van kaders en afspraken tussen de veiligheidspartners en door het maken van keuzes in de ICT. Het IBV heeft als beoogde effecten: goed geïnformeerde hulpverleners, snellere responstijden, een gezamenlijk situatiebeeld voor alle betrokkenen, duidelijke communicatie en snellere hulp bij calamiteiten, en kosteneffectiviteit.

Galaxymodel

IBV beschrijft drie niveaus:

  1. de afspraken en regie over het hebben en delen van informatie;
  2. de informatie feitelijk hebben en delen;
  3. de benodigde technische en ICT voorzieningen.

Deze niveaus zijn gevat in het hieronder afgebeelde galaxymodel. Zo zijn er de architectuur en standaarden in het groen, de kaders en afspraken in het oranje en de ICT basisvoorzieningen in het blauw. Veel initiatieven die u tegenkomt in deze uitgave vallen binnen de scope van IBV. Om deze reden vindt u bij elk van de andere initiatieven ook een klein galaxymodel met daarop aangegeven het gebied waaronder het initiatief valt. Zo behoort IASV tot de ‘architectuur en standaarden’ in het groen en vallen de NEC experimenten onder de ‘kaders en afspraken’ in het oranje. Door te kijken naar de verschillende galaxymodellen in deze uitgave zult u ontdekken dat IBV kan worden gezien als de onderliggende structuur van de informatie voorziening in het veiligheidsveld die elk van de andere onderwerpen in dit blad verbindt.
Galaxy model Informatiebeleid Veiligheid

Mooi, maar wat is het nu precies?

IBV is het benoemen, vastleggen, aanscherpen en waar nodig bijsturen van de onderliggende structuur en samenhang binnen de veiligheidssector op het gebied van de informatievoorziening. En dit allemaal om bij te dragen aan dat slagvaardige veiligheidsveld. Waar het om gaat is dat de veiligheidspartners (o.a. politie, brandweer, GHOR, gemeenten, waterschappen, Defensie) op verschillende niveaus noodzakelijke en actuele veiligheidsinformatie behoren te delen met elkaar. Zowel bij het normale optreden als in geval van een crisis of ramp. Daarover moeten de verschillende partijen met elkaar afspraken maken en deze afspraken vertalen in hun eigen informatievoorziening. IBV biedt daarbij een referentiekader, dat het maken van afspraken en het uitvoeren daarvan vergemakkelijkt.Om tot uitvoerbaar beleid te komen, zijn missie en visie vertaald in vier strategische doelen:

  • het verbeteren van het prestatievermogen van de veiligheidssector als geheel door het kunnen hebben en delen van informatie;
  • optimale kosteneffectiviteit van gezamenlijke informatievoorzieningen;
  • beheersbaar opgebouwde informatievoorzieningen (deelbaar, herbruikbaar, koppelbaar);
  • informatievoorzieningen zijn voldoende robuust bij rampen en crises.

Om eenheid en standaardisatie te kunnen waarborgen ontwikkelt IBV kaders waaraan initiatieven op het gebied van informatiehuishouding in het veiligheidsveld getoetst kunnen worden. Het doel is dat de veiligheidspartners op die manier gaandeweg een gemeenschappelijke informatiehuishouding ontwikkelen. Het is de bedoeling dat veiligheidspartners zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande voorzieningen of ontwikkelingen die al in het veld spelen. Want zoals ook duidelijk wordt uit de andere artikelen in deze uitgave, wordt er natuurlijk nu al op verschillende terreinen samengewerkt.

Presentatietour

Deze maand wordt een IBV presentatietour afgesloten die langs alle veiligheidsregio’s is geweest. Ook heeft IBV een belangrijk aandeel gehad in de organisatie van de in maart gehouden Accelerated Solution Environment (ASE) Veiligheid en sluiten de resultaten daarvan aan bij de IBV doelstellingen. Verder zijn wij volop in beweging om IBV helder te positioneren in het veiligheidsveld. Want juist nu met de ASE een roep om versnelling zichtbaar is geworden binnen de rampen- en crisisbeheersing, is het belangrijk dat we niet de onderliggende samenhang in het gehele veiligheidsveld uit het oog verliezen. En daarbij helpt IBV.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het ‘magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing’, mei 2008

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*